Μενού Κλείσιμο

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ.19-03-2014

ΘΕΜΑΤΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ν.Ε.Σ.Κ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/03/2014 ΩΡΑ: 21:30

  1. Έγκριση νέων εγγραφών
  2. Οικονομικός Απολογισμός Διαχειριστικής περιόδου 2013  και Προϋπολογισμός Διαχειριστικής περιόδου 2014 (κ. Ξηρουχάκης)
  3. Σύγκλιση Ελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης έτους 2013.
  4. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου 2013- Λογοδοσία Προέδρου κ. Αννουσάκη
  5. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2014 και παρουσίαση θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης.