Μενού Κλείσιμο

Αυτοαπογραφή Επιχειρήσεων

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων

Συνεργασία Επιμελητηρίου – Λογιστών

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει τα μέλη του ότι, όπως ανακοινώθηκε από το Ε.Β.Ε. Χανίων,

Η διαδικασία αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ ήταν το θέμα συνάντησης του Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών Ν. Χανίων με τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή του Επιμελητηρίου Χανίων κ. κ. Μαργαρώνη και Γναφάκη αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκαν διευκρινιστικά ερωτήματα από πλευράς λογιστών, τα οποία θα τεθούν υπόψιν της Κεντρικής υπηρεσίας του ΓΕΜΗ που με τη σειρά της σε σύντομο χρόνο θα δώσει συμπληρωματικές οδηγίες για τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής της αυτοαπογραφής.

Γι’ αυτό και ορίστηκε νέα συνάντηση – συνεργασία μεταξύ Επιμελητηρίου και λογιστών ώστε να διευκολυνθούν οι δεύτεροι με τις επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει για να προχωρήσουν.

Το μηχανογραφικό σύστημα του ΓΕΜΗ λειτουργεί ήδη στο Επιμελητήριο Χανίων και έχει δοκιμαστεί σε αρκετές επιχειρήσεις με επιτυχία, ενώ με επιστολή του ο φορέας θα ενημερώσει εντός των ημερών τους ενδιαφερόμενους για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να κάνουν μόνες τους αυτοαπογραφή χωρίς κόστος, αν όμως επιλέξουν να την κάνουν μέσω Επιμελητηρίου θα πληρώσουν το κόστος που έχει ορίσει η Κεντρική Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ ανά ανάρτηση καταστατικού ή οποιασδήποτε μεταβολής επιχείρησης.

Υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ είναι οι επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα με εταιρική μορφή ΟΕ, ΕΕ, Αστικοί Συνεταιρισμοί, ΕΠΕ, ΑΕ και τα υποκαταστήματα αλλοδαπής Α.Ε. και ΕΠΕ με ημερομηνία έναρξης πριν τις 4/4/2011.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Να υπενθυμίσουμε ότι για τις εταιρείες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Α.Ε. & Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είναι το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου2 του ν. 3419/2005.

Οι εταιρείες αυτές είναι:

§ Τράπεζες (τραπεζικές ΑΕ Ν.3601/2007 ΦΕΚ 178Α’),

§ Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες (περιλαμβάνονται, αν και δεν αναφέρονται ρητά στο νόμο και οι αμιγούς σκοπού Α.Ε. ασφαλιστικής πρακτόρευσης, μεσιτείας ασφαλειών και ασφαλιστικών συμβουλών του ν. 1569/1985 ΦΕΚ 183Α΄),

§ Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ άρθ. 27 και επ. ν. 3371/2005 ΦΕΚ 178Α’) και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ άρθρα 4 και επ. ν. 3283/2004, ΦΕΚ 210Α’),

§ Ανώνυμες εταιρείες που έχουν τις μετοχές τους εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

§ Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195Α΄),

§ Αθλητικές (ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές) ανώνυμες εταιρείες του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α΄),

§ Ευρωπαϊκές εταιρείες,

§ Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες

§ Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών με τις ανωτέρω μορφές στην ημεδαπή.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Δυνατότητα προαιρετικής απογραφής έχουν:

§ Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

           Ο Πρόεδρος                                       Ο Β΄ Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

                                                     Αννουσάκης Γεώργιος                                             Χαιρετάκης Μιχαήλ