Μενού Κλείσιμο

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει ότι, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2017 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για συζήτηση του θέματος «Ενδιάμεσες Εκπτωτικές Περίοδοι στο Νομό Χανίων»

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010)
  2. Τις διατάξεις του ΠΔ 149/2010«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ242/τΑ/27-12-2010)
  3. Την αριθ.80617/24-4-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες»(ΦΕΚ 1565/τβ/8-5-2017)
  4. Τις διατάξεις του Ν.4177/2013«Κανόνες Ρύθμισης αγοράς προϊόντων  και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ173/τΑ/8-8/2013), όπως τροποποιήθηκε με αυτές του Ν.4446/22-12-2016(ΦΕΚ240/τΑ/2-12-2016)
  5. Την αριθ.45/20-1-2017 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου και Προστασίας Καταναλωτή.
  6. Τις απόψεις των εκπροσώπων των Εμπορικών φορέων του Νομού Χανίων όπως αυτές εκφράστηκαν  στη σύσκεψη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Ορίζει ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους συνολικής διάρκειας 30 ημερών για το έτος 2018 ως εξής:

Από 1η έως 15 Μαρτίου(με εργάσιμη την Κυριακή 4 Μαρτίου) & από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου (με εργάσιμη την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου)