Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ

Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς

Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών

Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου ενημερώνει τα μέλη του για την προκήρυξη του προγράμματος

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» που αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις

Πρώτη ημέρα υποβολής προτάσεων : 25/2/2013

Τελευταία ημέρα υποβολής προτάσεων: 25/4/2013

Δημόσια δαπάνη Περιφέρειας Κρήτης: 22,5 εκατ. Ευρώ προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από

 • 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη ενότητα «Μεταποίηση»,
 • 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη ενότητα «Τουρισμός»
 • 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης είναι 50% επι του συνόλου της επένδυσης. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες ανάλογα με την κατηγορία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων (υφιστάμενες ή νέες – υπό σύσταση) συνοπτικά:

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:

 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής.
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ΑΜΕΑ

Νέες – Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:

 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
 • οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας.
 • να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε
 • να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ΑΜ

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά ):

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα ‐ Εξοπλισμός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα (δαπάνη έως € 15.000)
 • Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Προβολή ‐ Προώθηση
 • Αμοιβές συμβούλων
 • Λειτουργικές Δαπάνες (για τις νέες επιχειρήσεις)

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων, αθροιστικά, απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξημότητας και συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ’ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της πρότασης.

 Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης της.

Περισσότερες πληροφορίες στο : www.espa.gr 

       

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Ε.Σ.Κ.

Ο Πρόεδρος

Αννουσάκης Γεώργιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΔ