Μενού Κλείσιμο

Νέα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Ασφαλιστικών Εισφορών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 4087/2012 (ΦΕΚ 196Α), το άρθρο 3 του οποίου παρέχει νέα δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, μεταξύ άλλων και προς τον ΟΑΕΕ.

Η ρύθμιση αφορά οφειλόμενες έως  30/6/2012 ασφαλιστικές εισφορές, με ευνοϊκούς όρους, απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης μέχρι και 100%, αναστολή αναγκαστικών μέτρων κλπ.  Η ένταξη στην ρύθμιση θα εξασφαλίσει ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας, ασφαλιστική ενημερότητα και δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

1.   Προσωρινός Διακανονισμός  (άρθρο 3 παρ. α του ν. 4087/2012)

Προϋποθέσεις:

         Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012, με έκπτωση 40% στις προσαυξήσεις.

         Υποβολή αίτησης μετά την 1/1/2013, χωρίς έκπτωση στις προσαυξήσεις.

         Ρύθμιση οφειλών έως 30/6/2012.

         Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.

         Καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της  αίτησης.  Η δόση προσδιορίζεται στο 20% της τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.

         Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του διακανονισμού.

         Το δικαίωμα ένταξης στο διακανονισμό ασκείται άπαξ.

         Λήξη του διακανονισμού 31/12/2013.

         Η μη καταβολή έστω και μίας δόσης, επιφέρει απώλεια του διακανονισμού.

2.   Ρύθμιση (άρθρο 3 παρ. β του Ν4087/2012)

Προϋποθέσεις:

         Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012.

         Ρύθμιση οφειλών έως 30/6/2012.

         Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.

         Εξόφληση:

                i.    εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα Τ.Κ.   

              ii.   από εφτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα Τ.Κ.

         Καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.  Η δόση προσδιορίζεται από το ύψος της οφειλής.

         Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

         Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες διμηνιαίες εισφορές και δόσεις.

         Το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση ασκείται άπαξ.

Προσοχή: Οι συνάδελφοι που έχουν σε ισχύ ενεργή ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις της παρούσας.  Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αννουσάκης Γεώργιος