Μενού Κλείσιμο

Έκπτωση εισφορών ΟΑΕΕ σε περίπτωση προεξόφλησης

Δυνατότητα μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% σε μηνιαία βάση, προχωρά ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να προπληρώσουν τις εισφορές τους από την 1η Ιουλίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, η ελάχιστη προπληρωμή δεν μπορεί να υπολείπεται των 2 μηνών, ενώ η μέγιστη μπορεί να φτάσει έως και 12 μήνες.  

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/31-3-2011(ΦΕΚ 66 Α),ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ, ο οποίος προκαταβάλει τις εισφορές του, δικαιούται έκπτωση η οποία ορίζεται για τον πρώτο μήνα προπληρωμής σε 1% προσαυξημένο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι 12 συνεχείς μήνες . Ως πρώτος μήνας προεξόφλησης έχει οριστεί ο επόμενος της ημερομηνίας αιτήσεως που υποβάλλει ο ασφαλισμένος. Η έναρξη του χρόνου προεξόφλησης θα πρέπει να συμπίπτει με την έναρξη του αμέσως επόμενου της αιτήσεως, ακέραιου διμήνου.  

  Εάν η καταβολή των εισφορών δε γίνεται τη μέρα της αιτήσεως, αλλά μεταγενέστερα, ο πρώτος μήνας προεξόφλησης θα συμπίπτει με την έναρξη του αμέσως επόμενου, της ημερομηνίας καταβολής ακέραιου διμήνου. Ως εκ τούτου ο ελάχιστος χρόνος προεξόφλησης θα είναι δύο μήνες και ο περισσότερος δώδεκα  μήνες. Ο νέος τρόπος υπολογισμού του χρόνου προεξόφλησης θα ισχύσει για αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την 1ηΙουλίου.     

Σε συμπληρωματικές οδηγίες που δόθηκαν προς τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, επισημαίνεται ότι το δικαίωμα προπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται μόνο στους ασφαλισμένους  που έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ασφαλισμένοι που τηρούν ενεργή ρύθμιση δε δικαιούνται προεξόφλησης εισφορών.  

 Η αίτηση για προπληρωμή θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία  ο ασφαλισμένος θα δηλώνει ότι «αν από νεότερα στοιχεία προκύψουν διαφορές στις προεξοφληθείσες  εισφορές έχει την υποχρέωση να τις καταβάλει».        

 Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΕ, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, υποχρεούται να δρομολογεί την ανά δίμηνο, ενημέρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών για ασφαλισμένους  που οφείλουν διαφορές εισφορών επί ήδη προεξοφληθέντων χρονικών διαστημάτων(π.χ. τέλη  καθυστέρησης εκπρόθεσμης πληρωμής τρέχοντος, κατά ημερομηνίας αιτήσεως ή της καταβολής διμήνου κλπ.)

Στην διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να εξετάζεται αν, κατά το χρονικό διάστημα προεξόφλησης ο ασφαλισμένος πρέπει να μεταχθεί σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.    

Οι εισφορές υπέρ Ε.Λ.Ε.-Ε.Λ.Ε.Ε. και Ε.Λ.Α. δεν επιδέχονται  έκπτωση, καθόσον είναι εισφορές που εισπράττονται από τον ΟΑΕΕ αλλά αποδίδονται στους Αρμόδιους Φορείς.    

 Σε περίπτωση που στο χρονικό διάστημα προεξόφλησης μεσολαβεί λήξη απαλλαγής Κλάδου Υγείας, το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της απαλλαγής θα προεξοφλείται με τον Κλάδο Υγείας.                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αννουσάκης Γεώργιος